Chiaroscuro, Ashley Landgraf, 2013.

Ashley Landgraf